Kuran-覺 Kerim’i Okumak deil yaamak laz覺m – Doan Kuman – K繹e Yaz覺s覺

Kuran-覺 Kerim'i Okumak deil yaamak laz覺m - Doan Kuman - K繹e Yaz覺s覺

Kuran-覺 Kerim'i Okumak deil yaamak laz覺m - Doan Kuman - K繹e Yaz覺s覺

Kuran-覺 Kerim’i Okumak deil yaamak laz覺m – Doan Kuman

Rabbimiz kuran覺 繹renip yaamam覺z gerektiini s繹yl羹yor, eer s繹yleneni yaam覺yorsak Allaha isyan halinde olmaz m覺y覺z?

MA襤DE – 68:Kul y璽 ehlel kit璽bi! lestum al璽 eyin hatt璽 tuk簾m羶t Tevr璽te vel 襤nc簾le ve m璽 unzile ileykum min rabbikum ve le yez簾denne kes簾ren minhum m璽 unzile ileyke min rabbike tugyanen ve kufr(kufren), fe l璽 tese al璽l kavmil k璽fir簾n(k璽fir簾ne).De ki; “Ey Ehli Kitap! Tevrat’覺, 襤ncil’i ve size Rabb’iniz taraf覺ndan indirileni, yerine getirip uygulamad覺k癟a siz birey (bir din) 羹zerinde deilsiniz.Ve sana Rabb’inden indirilen, mutlaka onlar覺n bir 癟ounun azg覺nl覺k ve k羹fr羹n羹 art覺r覺r. Art覺k senk璽firler topluluuna 羹z羹lme.


Dinimiz hidayet dinidir, ayn覺 zaman da kitab覺m覺z da hidayet kitab覺d覺r.

AL-襤 襤MRAN – 4:Min kablu huden lin n璽si ve enzelel furk璽n(furk璽ne), innellez簾ne kefer羶 bi 璽y璽till璽hi lehum az璽bun ed簾d(ed簾dun), vall璽hu az簾zun zuntik璽m(zuntik璽min).Daha 繹nceden, insanlar i癟in birhidayetrehberi olarak Furkan’覺 da indirdi. Hi癟 羹phesiz o kimseler ki; Allah’覺n 璽yetlerini ink璽r ettiler. Onlar i癟in iddetli bir azap var. Ve Allah, AZZ’羹n ZUNT襤KAM’d覺r.

 

Hidayetin ne olduunu genelde dinini yaamayanlar sapt覺rm覺lar ve doru yol ifadesini kullanm覺lard覺r, h璽lbuki hidayet Allaha ulamakt覺r.kul innel hud璽hudall璽hiHi癟 羹phesizH襤DAYET, Allah’覺n (Kendisine) ulat覺rmas覺d覺r. Bir vetire olan hidayetin kiinin, Allah覺n emirlerine harfiyen rivayet ederek Kuran覺 yaamas覺d覺r.Onuni癟in kuran hidayet kitab覺d覺r.

 

BAKARA – 2:Z璽likel kit璽bu l璽 reybe f簾h(f簾hi), huden lil muttek簾n(muttek簾ne).襤te bu Kitap; O’nda hi癟(bir a癟覺dan) 羹phe yoktur.Takva sahipleri i癟in birhidayettir.

Rabbimiz kuran覺n insanlar覺n hidayete ermesi i癟in TAKVA sahibi olma art覺n覺 koymu; iyide nas覺l takva sahibi olaca覺m覺z覺 ayet ile bize 繹reten var m覺? Herkese g繹re bir TAKVA sahibi nas覺l olunur tarifi vard覺r; Allaha g繹re nas覺l TAKVA sahibi olunuramaanlatan yok.

Rabbimiz takva sahibi olabilmeni art覺n覺 ayetlerle anlatm覺t覺r, ama daha 繹nce yaayan bir kiiden 繹renmek zorunday覺z.

RUM – 31:Mun簾b簾ne ileyhi vettek羶hu ve ek簾m羶s sal璽te ve l璽 tek羶n羶 minel murik簾n(murik簾ne).O’na(Allah’a)y繹nelin(Allah’a ulamay覺 dileyin)ve takva sahibi olun. Ve namaz覺 ikame edin (namaz k覺l覺n). Ve (b繹ylece) m羹riklerden olmay覺n.

 

Buayette Allaha y繹nelmenin insan覺 takva sahibi yapt覺覺 belirtilmi, peki bir insan Allaha nas覺l y繹nelir veya Allaha y繹nelmek ne demektir? Eer Allaha y繹nelmek bizi hidayete erdirmekse, hidayet de Allaha vas覺l olmak veya m羹l璽ki olmaksa; bir insan覺n samimi olarak, kalben Allaha y繹nelmesi ona m羹l璽ki olmay覺 istemesidir.

 

襤nsan覺n Allaha m羹l璽ki olmak istemesi ne fayda verir; Rabbimiz m羹l璽ki olmak isteyenler i癟in ayette s繹z vermi.

 

ANKEBUT – 5:Men k璽ne yerc羶 lik璽all璽hi fe inne ecelall璽hi le璽t(le璽tin), ve huves sem簾ul al簾m(al簾mu).Kim Allah’a m羹l璽ki olmay覺 (hayattayken Allah’a ulamay覺) dilerse,o taktirde muhakkak ki Allah’覺n tayin ettii zaman mutlaka gelecektir(ruhu mutlaka hayattayken Allah’a ulaacakt覺r). Ve O; en iyi iiten, en iyi bilendir.

Tabi ki yani Allaha ulamay覺 dilemek insanlar覺n dinini yaamas覺 a癟覺s覺ndan 癟ok 繹nemlidir. 襤nan癟l覺 kiilere sorsak Desek ki Allah var m覺d覺r tek midir ; herkes evet diyecek, ama ispat et deseniz bu noktada bir cevap veremeyiz.

Bir kii Allaha ulamay覺 diliyorsa;

1-Allah var ki ula覺la bilecek;

2-Allah tek ki ancak tek bir yere ulaa biliriz;

Allaha ulamay覺 dileyenle Allah覺n emrini yerine getiren bir kiidir.

RAD – 14:Lehu davetul hakk(hakk覺), vellez簾ne yed羶ne min d羶nih簾 l璽 yestec簾b羶ne lehum bi eyin ill璽 keb璽sit覺 keffeyhi ilel m璽i li yebluga f璽hu ve m璽 huve bi b璽lig覺h(b璽lig覺h簾), ve m璽 du璽ul k璽fir簾ne ill璽 f簾 dal璽l(dal璽lin).Hakk覺n daveti O’nad覺r (Kendisinedir, Allah’ad覺r). O’ndan bakas覺na davet ettikleri (eyler), onlara bir eyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun az覺na, suyun ulamas覺 i癟in avucunu a癟m覺 kimse gibidir. O (su), ona ulaacak deildir. Ve k璽firlerin daveti,dal璽letten (su nas覺l onlar覺n a覺zlar覺na ulaam覺yorsa,dal璽lette olanlar dahidayete ulaamaz) baka bir ey deildir.

 

Allah覺n kendisine davetini Peygamber Efendimiz ve yol arkadalarda yaam覺 ve insanl覺a bu daveti iletmilerdir.

 

YUSUF – 108:Kul h璽zih簾 seb簾l簾 ed羶 ilall璽hi al璽 bas簾retin ene ve menittebean簾, ve subh璽nall璽hi ve m璽 ene minel murik簾n(murik簾ne).De ki:Benim ve bana t璽b簾 olanlar覺n, basiret 羹zere (kalp g繹z羹yle basar ederek, Allah’覺 g繹rerek) Allah’a davet ettiimiz yol, ite bu yoldur. Allah’覺 tenzih ederim. Ve ben, m羹riklerden deilim.

 

Ashab覺 ve Efendimiz Allaha ahit olmular demek ki tam bir teslimiyet ile Allah覺n emirlerini Efendimizde yaayarak 繹renmiler ve kendi kafalar覺na g繹re 繹ylede yapsak olur dememiler

 

Onun i癟in Allahdan Fatiha da Srat覺 m羹stakim i istiyoruz Allaha ulamak i癟in;

 

FAT襤HA – 6:襤hdinas s覺r璽tel mustak簾m(mustak簾me).(Buistiane‘n ile) bizi,SIRATI MUSTAKM‘e (Allah’a ulat覺ran yola)hidayetet (ulat覺r).

 

羹nk羹 Allah kendisine ulat覺ran bu yolla kalben dileyenleri ulat覺r覺yor.

 

N襤SA – 175:Fe emmellez簾ne璽men羶bill璽hi vatesam羶 bih簾 fe se yudh覺luhum f簾 rahmetin minhu ve fadl覺n ve yehd簾him ileyhi s覺r璽tan mustek簾m璽 (mustek簾men).Allah’a璽men羶olanlar覺 ve O’na sar覺lanlar覺 (sar覺lmay覺 dileyenleri), Allah kendinden bir rahmetin ve fazl覺n i癟ine koyacak ve onlar覺, Kendisine ulat覺ranS覺rat覺 Mustak簾m‘e (Allah’a ulat覺ran yola)hidayetedecektir,ulat覺racakt覺r.

 

Neden bunlar覺 yapal覺m diyenler varsa Rabbimiz sahabenin yaad覺klar覺n覺 bizler taraf覺ndan yaanmas覺n覺 istiyor.

 

BAKARA – 214:Em hasibtum en tedhul羶l cennete ve lemm璽 yetikum meselullez簾ne halev min kablikum messethumul bes璽u ved darr璽u ve zulzil羶 hatt璽 yek羶ler res羶lu vellez簾ne璽men羶meahu met璽 nasrull璽h(nasrull璽hi), e l璽 inne nasrall璽hi kar簾b(kar簾bun).Yoksa siz, kendinizden 繹nce ge癟enlerin ba覺na gelenlerin, sizin de ba覺n覺za gelmedik癟e, cennete gireceinizi mi zannettiniz?Onlara 繹ylesine iddetli bel璽 ve s覺k覺nt覺lar (fel璽ketler) dokundu ki, res羶l ve onun yan覺ndaki璽men羶olanlar: Allah’覺n yard覺m覺 ne zaman? diyecek kadar sars覺ld覺lar. Allah’覺n yard覺m覺 mutlaka yak覺nd覺r, (繹yle) deil mi?

Rabbimiz bizim sahabe gibi yaamam覺z覺 istiyor.

Bu herkesin mutlu olmas覺, s覺k覺nt覺 癟eken insanlar覺n olmamas覺 anlam覺na gelen bir yaamak.

RABB襤M襤Z B襤ZLER 襤襤N B襤R D襤N 襤ND襤RECEK VE ALLAHIN D襤N襤N襤 YAAYANLARIN CAH襤L,TEMBEL, ASOSYAL OLMASI MMKNM? D襤N襤M襤Z襤 YAAYAN B襤R YOLU OLSAYDIK BTNTOPLUMLARDAN DAHA KLTRL DAHA ZENG襤N VE DAHA KUVVETL襤 OLURDUK. ALLAH B襤R D襤N 襤ND襤RD襤YSE OK SEVD襤襤 襤NSANLARIYERYZNDE ALLAHI TEMS襤L ETMELER襤 VE DNYAYI DA AH襤RET襤DE CENNET OLARAK YAAMALARI 襤襤ND襤R VE EBED襤 MUTLULUK 襤襤ND襤R.

Teferruatlarla uramak bizi as覺llardan uzaklat覺r覺yor ve ger癟ek hidayet dinini yaayam覺yoruz.

 

O zaman ALLAH varsa ve tekse ona ulamay覺 dileyin ve onun dostluuna ula覺n.

 

YUNUS – 62:E L 襤NNE EVLY ALLH襤 L HAVFUN ALEYH襤M VE L HUM YAHZENN(YAHZENNE).MUHAKKAK K襤 ALLAH’IN EVL襤YASINA(DOSTLARINA), KORKU YOKTUR. ONLAR, MAHZUN DA OLMAZLAR, YLE DE襤L M襤?

 

ALLAH’IN KUR’AN-I KER襤M襤N襤 YAAYAB襤LMEK 襤襤N ALLAH’IN YAATTII B襤R襤N襤 BULUP ONDAN RENEB襤LMEM襤Z 襤襤N ALLAH’A SORMAMIZ LAZIM!

 

Hacet namaz覺n覺 perembeyi cumaya balayan gecelerde veya kandil gecelerinde k覺l覺nmas覺 asildir. Ama b羹t羹n gecelerde k覺l覺nabilir. nce boy abdesti al覺n覺r. Sonra hacet namaz覺na niyet edilir.
Namazda aa覺daki 璽yetler okunur:
1. Rek璽tta: Subhaneke + Fatiha + 3 yetel K羹rs簾
2. Rek璽tta: Fatiha + Ihl璽s + Fel璽k + Nas.
2. Rek璽t覺n sonunda : Ettehiyy璽t羹
3. Rek璽tta: Fatiha + Il璽s + Fel璽k + Nas.
4. Rek璽tta: Fatiha + Ihl璽s + Fel璽k + Nas.
Namaz tamamland覺ktan sonra Allahtan hacet neyse o istenir. Allahtan m羹rid istemek i癟in bu namaz k覺l覺nd覺ysa m羹rsid istenir.
Bu namazdan sonra hi癟 konumadan yatmak gerekir. Yatarken k覺bleyi saa alacak ekilde yatak kurulur. V羹cudun 繹n cephesi k覺bleye 癟evrilerek yan 羹st羹 yat覺l覺r, 3 yetel K羹rs簾 okunur ve Allahtan m羹rid istenir. Eer kiinin haceti m羹rid deil de baka bir hedefe ulamaksa (zahir簾 veya Bat覺ni bir hedef olabilir) o hedefe ulamak istenir. Sessiz zikir (haf簾 zikir) bu istekten sonra baslar. Yan羹st羹 yat覺ld覺覺 i癟in sa kulak yast覺a gelecektir. Bas biraz saa, sola oynat覺larak kulakta kalbin at覺lar覺n覺n, bas覺n癟 sebebiyle rahat癟a duyulaca覺 pozisyona gelinir. Ve kalbin her 癟ift at覺覺nda Allah, Allah diyerek kii Allah覺 zikr-i haf簾 ile (yani sessiz olarak) i癟inden zikredecektir.
Eer ilk namazdan sonra yat覺ld覺覺nda birey g繹r羹lmez ise tekrar tekrar, her perembeyi cumaya balayan gece namaza devam edilmelidir. Her gece de k覺l覺nabilir.

Hacet namaz覺n覺 perembeyi cumaya balayan gecelerde veya kandil gecelerinde k覺l覺nmas覺 asildir. Ama b羹t羹n gecelerde k覺l覺nabilir. nce boy abdesti al覺n覺r. Sonra hacet namaz覺na niyet edilir.
Namazda aa覺daki 璽yetler okunur:
1. Rek璽tta: Subhaneke + Fatiha + 3 yetel K羹rs簾
2. Rek璽tta: Fatiha + Ihl璽s + Fel璽k + Nas.
2. Rek璽t覺n sonunda : Ettehiyy璽t羹
3. Rek璽tta: Fatiha + Il璽s + Fel璽k + Nas.
4. Rek璽tta: Fatiha + Ihl璽s + Fel璽k + Nas.
Namaz tamamland覺ktan sonra Allahtan hacet neyse o istenir. Allahtan m羹rid istemek i癟in bu namaz k覺l覺nd覺ysa m羹rsid istenir.
Bu namazdan sonra hi癟 konumadan yatmak gerekir. Yatarken k覺bleyi saa alacak ekilde yatak kurulur. V羹cudun 繹n cephesi k覺bleye 癟evrilerek yan 羹st羹 yat覺l覺r, 3 yetel K羹rs簾 okunur ve Allahtan m羹rid istenir. Eer kiinin haceti m羹rid deil de baka bir hedefe ulamaksa (zahir簾 veya Bat覺ni bir hedef olabilir) o hedefe ulamak istenir. Sessiz zikir (haf簾 zikir) bu istekten sonra baslar. Yan羹st羹 yat覺ld覺覺 i癟in sa kulak yast覺a gelecektir. Bas biraz saa, sola oynat覺larak kulakta kalbin at覺lar覺n覺n, bas覺n癟 sebebiyle rahat癟a duyulaca覺 pozisyona gelinir. Ve kalbin her 癟ift at覺覺nda Allah, Allah diyerek kii Allah覺 zikr-i haf簾 ile (yani sessiz olarak) i癟inden zikredecektir.
Eer ilk namazdan sonra yat覺ld覺覺nda birey g繹r羹lmez ise tekrar tekrar, her perembeyi cumaya balayan gece namaza devam edilmelidir.
Her gece de k覺l覺nabilir.

ALLAH RAZI OLSUN

[email protected]

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir