Medyada görüş belirtmeye “taahhütname” şartı: Hekimlerin uzmanlık alanı dışında görüş beyan etmesi doğru değil

Medyada görüş belirtmeye taahhütname şartı Hekimlerin uzmanlık alanı dışında görüş beyan etmesi doğru değil

Medyada görüş belirtmeye taahhütname şartı Hekimlerin uzmanlık alanı dışında görüş beyan etmesi doğru değil

Doktorlar, ekrana çıkan sağlık çalışanlarına, “12 maddelik taahhütname” imzalama zorunluluğu getiren düzenlemeyi değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve dünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile sağlık alanında toplumun yanlış ve yanıltıcı biçimde yönlendirilmesine neden olacak yayınlar ve sosyal medya paylaşımlarına da önemli yaptırımlar getirildi.

Düzenlemeyle, radyo ve televizyon yayınlarına çıkan sağlık meslek mensupları öncelikle, uzmanlık ve mesleki sınırlar içerisinde kalacağına, kişileri yanıltıcı, paniğe sevk edici açıklamalarda bulunmayacağına dair 12 maddelik taahhütname imzalayacak.

Taahhütnamedeki maddelere göre, sağlık meslek mensupları, radyo ve televizyonlarda topluma yönelik yapacakları tüm bilgilendirmelerde, halkın sağlığını koruma amacı ve mesleğinin gerektirdiği sorumluluk bilinci içerisinde hareket edecek, kanunlara, genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve sağlık mesleklerinin etik kurallarına uyacak.

Dürüstlük, tarafsızlık, saygınlık, güven, nezaket gibi temel etik ilkelere uygun davranacak.

Sağlık meslek mensupları ekranlarda yapacağı bilgilendirmelerde, “kendi uzmanlığı ve mesleki alanının sınırları içerisinde kalacağını” da imzaladığı taahhütnameyle beyan etmiş olacak.

Belirli bir hasta veya hastaların teşhis ve tedavisine yönelik bilgilendirme yapılmayacak, kişileri yanıltacak, yanlış yönlendirecek, paniğe sevk edecek şekilde açıklamalarda bulunulmayacak.

Kişilerin bilgi ve tecrübe eksikliğini istismar edecek şekilde veya abartılı iddialar ileri sürerek yanlış izlenimler oluşturulmayacak.

Radyo ve televizyon yayınlarına katılan sağlık meslek mensupları, taahhütname kapsamında, doğruluğu bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmamış veya mevzuatla tıbbi işlem olarak tanımlanıp düzenlenmemiş tedavi ve yöntemlerin hastalıkları iyileştirdiğine, tedaviye yardımcı olduğuna dair bilgilendirme yapmayacak.

Hastaların hekim veya sağlık kuruluşunu seçme hakkını ihlal edecek şekilde, belirli bir kişi veya sağlık kuruluşuna yönlendirme, sağlık hizmetlerinin sonuçlarına ilişkin kesinlik vaat eden açıklamalar, bilimsel alıntı ve terimlerin yanıltıcı biçimde kullanılması, sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik şiddete sevk edici, aşağılayıcı ve alay edici ifadeler de kullanılmayacak.

Yürürlükteki mevzuata göre, Türkiye’de uygulanması yasaklanmış tıbbi işlemlere yönelik bilgilendirmelerde de bulunulmayacak.

Açıklama ve konuşmalar, komisyonunca incelenecek

Açıklama ve konuşmalar, bir komisyonunca incelenecek, toplum ve kişi sağlığına aykırı bilgilendirmede bulunduğu tespit edilenler hakkında mevzuat çerçevesinde idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca RTÜK’e de yayınla ilgili bilgi verilecek. Hekim veya diş hekimlerince yönetmelik hükümlerine aykırı tanıtım ve bilgilendirme yapıldığının tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacak.

Öte yandan, sosyal medya paylaşımları ve internet sitelerinden yapılan sağlıkla ilgili tanıtım ve bilgilendirmelerde insan sağlığını tehlikeye düşüren, tanı ve tedavi sürecini olumsuz etkileyen veya bu süreci engelleyici nitelikte suç unsurunun bulunduğu tespit edilenler hakkında da ilgili içeriklerin erişime engellenmesi için suç duyurusunda bulunulacak.

“Hekim ve hasta ilişkisinin mahrem olması şarttır”

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, düzenlemeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal ve görsel medyada geniş yer bulan sağlık haberlerinde yanlış, insan sağlığı için tehdit oluşturabilecek, kaynağı belirsiz bilgilerin hızla yayılması gibi durumların da ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.

Kayıpmaz, “Hekim ve hasta arasındaki ilişkinin mahrem olması şarttır. Bu kurala azami ölçüde dikkat edilmelidir. Ayrıca sağlıkla ilgili, ‘kalite burada, sizi burada tedavi edelim’ anlamına gelecek tarzdaki ticari amaç ve reklam amaçlı paylaşımlar da tıbbi deontoloji ilkeleriyle çelişmektedir. Sağlık Bakanlığı, düzenleme gereken bu önemli konuya el atmış ve mevzuatı güncellemiştir. Son derece yararlı bir düzenleme olduğu kanaatindeyim.” dedi.

“Yerinde bir uygulama”

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık da “Bu uygulamanın çok yerinde olduğunu hatta geç bile kalındığını düşünüyorum. Hekimlerin ve diğer sağlık erbabının kendi uzmanlık alanı dışında görüş beyan etmesi zaten doğru değil. Bunun geçmişte çok ciddi sorunlara yol açtığını gördük.” değerlendirmesinde bulundu.

Balık, sağlık konularında yanıltıcı, yanlış açıklamaların en çok sosyal medya mecralarında yapıldığına dikkati çekerek, bu mecralarla ilgili sınırlama ve yaptırımların daha somut bir çerçeveye oturtulması gerektiğini vurguladı.

“Sosyal medyada birçok bilgi süzülmeden insanlara ulaşıyor”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Demirkaya ise şunları kaydetti:

“Bakanlığın yayımladığı yönetmelik, genel hatlarıyla oldukça olumlu ve yerinde. Özellikle sosyal medyada, internetteki iletişim kanallarının güçlenmesiyle sağlıkla ilgili bilgiler süzülmeden hızla çok sayıda insana ulaşabiliyor. Toplum sağlığını ilgilendiren konularda, yanlış, yanıltıcı, tıbbi gerçekliği olmayan bu tip bilgilerin yayılımının önüne geçilmesi çok önemli. Elbette mevzuat düzenlemeleri uygulanabilir, takip edilebilir olduğu müddetçe anlam kazanır. Bu çerçevede uygulanabilir, denetlenebilir ve takip edilebilir kılınması da gerekiyor.”

Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine yeni kriterler

Hekim veya diş hekimleri tarafından kurallara aykırı tanıtım ve bilgilendirme yapıldığının tespiti halinde idari para cezası uygulanacak, sağlık meslek mensupları radyo ve televizyon kanallarındaki programlara katılmadan önce taahhütname imzalayacak.

Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine yeni kriterler

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütler belirlendi, bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmeliğe göre, sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasak olacak.

Tanıtım ve bilgilendirmelerde, genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunlu olacak. Sağlık hizmet sunumuyla ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılacak.

Kişiler bilgi ve rızaları olmaksızın tanıtım amaçlı aranamayacak

Sağlık tesislerinin hasta tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibası uyandıracak şekilde halkı yanıltan, yanlış yönlendiren, kişi ve toplum sağlığını tehlikeye düşüren, talep ve haksız rekabet ortamı yaratan tanıtım ve bilgilendirme yapılamayacak.

Tanıtım ve bilgilendirmelerde sağlık meslek mensubu tarafından yapılsa dahi, doğruluğu bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmamış, yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş, Bakanlıkça tıbbi işlem olarak tanımlanıp düzenlenmemiş tıbbi ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalara yer verilemeyecek, bu yöntemlerle hastalıkların tedavi edildiği veya tedaviye yardımcı olunduğuna dair ifadeler kullanılamayacak.

Tanıtım ve bilgilendirmeler, hastayı sağlık meslek mensubuna veya sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte olmayacak. Bilimsel terimler, araştırma sonuçları veya bilimsel yayınlardan yapılan alıntı ve istatistiki veriler gerçekte olduklarından farklı sonuçlar doğuracak biçimde sunulamayacak.

Sağlık hizmetine konu olan mal veya hizmetin diğerlerinden farklı ya da daha üstün olduğu algısı oluşturacak biçimde insanların güvenini kötüye kullanan, bilgi eksikliğini istismar eden tanıtım ve bilgilendirme yapılamayacak.

Kişilerin bilgi ve rızaları olmaksızın kişisel telefonları aranamayacak, mektup, kısa ileti, elektronik posta ve sosyal paylaşım araçları vasıtasıyla ileti gönderilerek reklam ve tanıtım yapılamayacak.

Sağlık hizmetleri özendirme, çekiliş ve hediye gibi pazarlama amaçlı sunulamayacak ve bu amaca yönelik reklam, tanıtım ve bilgilendirme yapılamayacak.

Sosyal paylaşım ve internet sitelerinde yapılan tanıtım ve bilgilendirmelerde yönetmelikte öngörülen ilkelere uyulması zorunlu olacak. Bu ilkelere aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunanlar ile paylaşanlar aynı derecede sorumlu olacak.

Ameliyathanede hasta görüntüsü paylaşılamayacak.

Bilimsel, istatistiki ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı halleri dışında organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü reklam, tanıtım ve benzeri etkinlikler yasak olacak.

Sağlık meslek mensupları ve sağlık tesislerinin, sundukları sağlık hizmetleri ile ilgili yapacakları tanıtım ve bilgilendirmelerinde tedavinin etkilerini kıyaslayıcı ve talep oluşturan nitelikte öncesi ve/veya sonrası görsellerin bulunması yasak olacak.

Paylaşılacak görsel içeriklerinde genel ahlak kurallarına aykırı, kamu sağlığıyla esenliğine tehdit oluşturan, kişi hak ve hürriyetlerini zedeleyen, hastanın özel ya da sosyal yaşamını istismar edici, toplumu endişeye sevk edici veya yanıltıcı biçimde görüntü ve ifadelere yer verilemeyecek.

Hasta, paylaşılacak görsel içeriği önceden görme hakkına sahip olacak. Görsel paylaşım izni, hastanın kendisinin, küçük veya mahcur ise veli veya vasisinin isteği üzerine herhangi bir usul ve şarta bağlanmaksızın her zaman geri çekilecek. Hastanın geri çekme talebini sağlık tesisi veya ilgili sağlık meslek mensubu derhal işleme almak ve sonuçlandırmakla yükümlü olacak.

Görüntü paylaşım izni vermeyen hastalara, tanı ve tedavi uygulamalarında ve alınacak bedellerde herhangi bir değişiklik olmayacağı bilgi ve güvencesinin verilmesi zorunlu olacak.

Görsel içeriklerinin kullanılabilmesi için alınan izin karşılığında hastaya herhangi bir ödeme ya da indirim yapılmayacak, hediye verilemeyecek.

Tanıtım ve bilgilendirmede kullanılacak video ve fotoğraflara ait ortamların, kullanılan tekniklerin gerçeğine aykırı olmaması, yanıltıcı makyaj olmaksızın görüntülenmesi zorunlu olacak. Görsel içerikler üzerinde sonradan teknolojik değişiklik veya düzeltme uygulanamayacak. Görsel içeriklerde işlem tarihi ve görselin görüntülendiği tarihin belirtilmesi zorunlu olacak.

Başka mecralarda yapılmış olsa dahi görsel içeriklere ilişkin yapılan hasta yorumları veya teşekkür ilanı anlamına gelecek ifadeler paylaşılmayacak. Görsel içeriklere ait paylaşımların tamamen yoruma kapatılması zorunlu olacak.

Ameliyat veya tıbbi girişim esnasında ve ameliyathanede hasta görüntüsü paylaşılamayacak.

Paylaşılan görsel içerikler; yazılı, görsel basın, sosyal medya platformları, internet siteleri gibi mecralarda sponsorlu olarak ya da ücret verilerek yayınlatılamayacak.

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri düzenli olarak taranacak

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından basın ve yayın organları, internet siteleri üzerinden düzenli olarak taranacak.

Kablo, uydu, karasal ve benzeri iletim ortamlarından yayın yapan radyo ve televizyon kanallarında yapılan tanıtım ve bilgilendirme programlarına katılan, konuşma ve açıklama yapan sağlık meslek mensupları programdan önce “bilgilendirmelerimde kendi uzmanlık/mesleki alanım sınırları içinde kalacağıma” ifadesinin de yer aldığı bir taahhütname imzalamakla yükümlü olacak. Taahhütnamenin bir örneği ilgili yayın kuruluşunda muhafaza edilecek, bir nüshası da Bakanlığa gönderilecek.

Radyo ve televizyon kanallarında yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleriyle bu kapsamda yapılan açıklama ve konuşmaların yönetmelikle belirlenen ilke ve esaslara uygun olup olmadığı, ilgili uzmanlık alanında akademisyen olan meslek mensuplarından Bakanlıkça her seferinde ilgili sağlık alanına münhasıran oluşturulan en az 3 kişilik Sağlıkta Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerini İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu marifetiyle incelenecek ve gerekçeli olarak raporlanacak. Gerekçeli raporda toplum ve kişi sağlığına aykırı bilgilendirme, konuşma veya açıklama yaptığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacak ve ayrıca Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında inceleme ve işlem yapılması talebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna gönderilecek.

Hekim veya diş hekimleri tarafından, yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme yapıldığının tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacak. Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecek. İlgililer hakkında mevzuat kapsamında değerlendirilmek ve işlem yapılmak üzere bağlı bulundukları meslek kuruluşuna gerekli bildirimler yapılacak.

Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilen sağlık tesisi iki kez uyarılacak. Bir yıl içerisinde üçüncü kez yönetmelik hükümlerine aykırı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldığının tespit edilmesi halinde 3 gün süreyle ilgili tıp veya uzmanlık dalındaki birimin faaliyeti durdurulacak.

Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme yapıldığı tespit edilen uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi veya uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu uyarılacak. Bir yıl içerisinde ikinci kez tespit edilmesi halinde bir ay, üçüncü kez tespit edilmesi halinde 3 ay süreyle kuruluşun ve tesisin sağlık turizmi faaliyeti durdurulacak.

Organ teminine yönelik ilan verilemeyecek

Organ nakillerinin uygulandığı tıbbi tedavi merkezlerinde yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilk tespitinde organ nakillerinin uygulandığı tıbbi tedavi merkezlerinin kadavra organ dağıtımı 3 ay süreyle durdurulacak. İkinci tespitte ise nakil türüne göre 3 ay süreyle faaliyet izni iptal edilecek.

Organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

İlgili mevzuata ve Bakanlık düzenlemelerine aykırı olarak yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız sağlık hizmeti sunumuna konu olan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldığının tespiti halinde, yetkisiz sağlık hizmeti sunulan yerlerin faaliyeti durdurulacak ve ilgililer hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında serbest olarak çalışan hekim ve diş hekimi dışındaki sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sağlık beyanı içermemek, tanı ve tedaviye yönelik olmamak kaydıyla mesleki yetki alanlarında tanıtım ve bilgilendirme yapabilecek. Ancak bu kişiler tarafından yapılan mesleki yetki ihlalleri, sağlık beyanı içeren tıbbi tedaviye yönelik faaliyetler ile bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yetkisiz sağlık hizmeti sunumu olarak değerlendirilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Sosyal paylaşım ve internet siteleri üzerinden yapılan sağlıkla ilgili tanıtım ve bilgilendirmelerde insan sağlığını tehlikeye düşüren veya tanı ve tedavi sürecini olumsuz olarak etkileyen veya bu süreci engelleyici nitelikte suç unsurunun bulunduğu tespit edilenler hakkında İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ilgili içeriklerin erişime engellenmesi için suç duyurusunda bulunulacak.

Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme yaptığı tespit edilen sağlık meslek mensupları ve diğer gerçek kişilerin kamu görevlisi olması halinde haklarında tabi oldukları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılacak.

Kaynak: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir