Hayvanlar覺n korunmas覺na ilikin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

Hayvanlar覺n korunmas覺na ilikin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Hayvanlar覺n korunmas覺na ilikin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Hayvanlar覺 Koruma Kanunu ile T羹rk Ceza Kanunu’nda Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalat覺.

Kanuna g繹re, Hayvanlar覺 Koruma Kanunu’nun tan覺mlar覺 d羹zenleyen maddesinde deiiklik yap覺larak “s羹s” ibaresi 癟覺kar覺lacak.

“Ev hayvan覺” tan覺m覺na ger癟ek kiiler yan覺nda t羹zel kiilerin sahipliinde bulunan hayvanlar da dahil edilerek kapsam geniletilecek.

Hayvan bak覺mevi tan覺m覺nda, bak覺mevlerininhayvan sal覺覺y繹n羹nden asgari standartlar覺n salanmas覺 i癟in Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺ndan izin al覺narak kurulmas覺 y繹n羹nde deiiklik yap覺lacak.

Rehabilitasyon” da tan覺mlanarak, kapsam覺, sahipsiz hayvanlar bak覺m覺ndan yerel y繹netimlerce yap覺lacak tedavi, parazit m羹cadelesi, a覺lama, k覺s覺rlat覺rma ve dijital kimliklendirme y繹ntemleriyle iaretleme ilemleri olarak belirlenecek.

Yerel y繹netimler, g繹n羹ll羹 kurulularla i birlii i癟inde, sahipsiz ve g羹癟ten d羹m羹 hayvanlar覺n korunmas覺 i癟in hayvan bak覺mevleri kurarak onlar覺n bak覺mlar覺n覺, tedavilerini salayacak ve eitim 癟al覺malar覺 yapacak. Yerel y繹netimler ayr覺ca ilgili karar organ覺n覺n uygun g繹rmesi halinde hayvan hastanesi kurabilecek.

Kedivek繹peksahipleri, hayvanlar覺n覺 dijital kimliklendirme y繹ntemleriyle kay覺t alt覺na ald覺rmakla y羹k羹ml羹 olacak.

Ticari ama癟 g羹d羹lmeksizin bak覺lan ev hayvan覺, bulunduu yere bak覺lmaks覺z覺n sahibinin borcundan dolay覺 haczedilemeyecek.

Ev hayvan覺 ve kontroll羹 hayvanlar覺 bulundurma, sahiplenme artlar覺, hayvan bak覺m覺, korunmas覺 konular覺nda verilecek eitimle ilgili usul ve esaslar, sahiplenilerek bak覺lan hayvanlar覺n 癟evreye verecekleri zarar ve rahats覺zl覺klar覺 繹nleyici tedbirler, Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺nca 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenecek.

Hayvan sahiplerinin sorumluluklar覺 geniletilecek

Ev hayvan覺 sat覺 yerlerinde (petshop) ortam覺n hayvan sal覺覺 ve etolojisi bak覺m覺ndan uygun olmamas覺 sebebiyle kedi ve k繹pek bulundurulmas覺 yasaklanacak.

Ev hayvan覺 sat覺 yerlerinde kedi ve k繹peklere ilikin katalog ve benzeri g繹rsel bilgiler bulunacak; ilgililerin bunlardan se癟tikleri kedi ve k繹pekler, Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺nca izin verilen 羹retim yerlerinden teslim al覺nabilecek. Bu d羹zenleme, kanunun y羹r羹rl羹e girdii tarihten 1 y覺l sonra uygulanacak.

Anne ve yavrular覺n korunmas覺na y繹nelik 繹ng繹r羹len tedbirler, t羹m hayvanlar覺 kapsayacak ekilde geniletilecek.

Tedavi ama癟l覺 hayvanlara m羹dahalelere izin verilecek

Yasayla, tedavi ama癟l覺 hayvanlara m羹dahalelere izin verilecek; veteriner hekimlik uygulamalar覺na engel olunmamas覺 ama癟lan覺yor.

Tehlike arz eden hayvanlar覺 belirleme yetkisi, Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺na verilecek. Bu hayvanlar覺 羹retmek, sahiplenmek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunlar覺n 羹lkeye giriini, sat覺覺n覺 ve reklam覺n覺 yapmak eklindeki yasaklar korunacak. Bu yasaklara sahiplenmek, bar覺nd覺rmak ve beslemek de ilave edilecek.

Mevcut halde kabahat niteliinde olan hayvanlara ikence yapmak, ac覺mas覺z ve zalimce muamelede bulunmak, hayvanlara cinsel sald覺r覺da bulunmak ve tecav羹z etmek fiilleri, su癟 kapsam覺na al覺nacak.

Hayvan sahiplerinin sorumluluklar覺 geniletilerek her t羹rl羹 terk fiili yasak kapsam覺na al覺nacak.

Hayvanlar覺n daha iyi korunmas覺n覺 temin etmek, hayvanlara kar覺 yap覺lan ihlallerle daha etkin m羹cadele etmek ve cayd覺r覺c覺l覺覺 salamak i癟in idari para cezalar覺 art覺r覺lacak.

Hayvanlar覺 Koruma Kanunu ile T羹rk Ceza Kanunu’nda Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun’a g繹re, her ilde bulunan 襤l Hayvanlar覺 Koruma Kurulunun kaynak ve kapsam覺 geniletilecek. Kurul en ge癟 羹癟 ayda bir bakan覺n 癟ar覺s覺 羹zerine toplanacak, gerektiinde olaan羹st羹 toplant覺lar yap覺labilecek.

襤l Hayvanlar覺 Koruma Kurulunun g繹revleri aras覺na, ilde kurulacak hayvan bak覺mevleri ve hayvan hastanelerinin denetlenmesi ile kanunda belirtilen faaliyet ve g繹revlerin yerel y繹netimler ve tar覺m ve orman il m羹d羹rl羹kleriyle e g羹d羹m salanarak yapt覺r覺lmas覺 da eklenecek.

Hayvanlar覺n korunmas覺 i癟in bak覺mevleri ve hastaneler kurmak; buralarda bak覺m, rehabilitasyon, a覺lama ve k覺s覺rlat覺rma gibi faaliyetleri y羹r羹tmek i癟in bata yerel y繹netimler olmak 羹zere, dier ilgili kurum ve kurululara tevik salanacak veya Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺nca uygun g繹r羹len miktarlarda mali destek verilecek. Bu faaliyetlerde kullan覺lmak 羹zere, ger癟ek ve t羹zel kiilerce ayni veya nakdi ba覺, Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺 ile yerel y繹netimlere yap覺labilecek.

D羹zenlemeyle, hayvanlar覺n korunmas覺 ve refah覺 i癟in yayg覺n ve 繹rg羹n eitime y繹nelik programlar覺n yap覺lmas覺, radyo ve televizyon programlar覺nda bu konuya yer verilmesi ama癟lan覺yor. Buna g繹re, medya hizmet salay覺c覺lar覺 zorunlu yay覺nlar覺nda bu konuya da yer verecek.

Ger癟ek veya t羹zel kiiler, hayvanlar覺n etolojisine ve habitat覺na uygun, serbest dola覺mlar覺na imkan salayan doal yaam parklar覺 kurabilecek.

Hayvanat bah癟eleri ile doal yaam parklar覺n覺n kuruluu ile 癟al覺ma usul ve esaslar覺, Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺nca 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenecek.

襤dari para cezalar覺

Kanunla, hayvanlar覺n daha iyi korunmas覺n覺 temin etmek, hayvanlara kar覺 yap覺lan ihlallerle daha etkin m羹cadele etmek ve cayd覺r覺c覺l覺覺 salamak amac覺yla idari para cezalar覺 art覺r覺lacak.

Buna g繹re, kedi ve k繹pek sahiplerinin dijital kimliklendirme y繹ntemiyle hayvanlar覺n覺 kay覺t alt覺na almamas覺 halinde hayvan ba覺na 1200 lira para cezas覺 verilecek.

Hayvanlar覺n sahiplenilmesi ve bak覺m覺 ile ilgili yasaklara ve y羹k羹ml羹l羹klere uymayan ve al覺nmas覺 gereken 繹nlemleri almayanlara hayvan ba覺na kesilen para cezas覺 tutar覺 60 liradan 1000 liraya 癟覺kar覺lacak.

Ev hayvan覺 sat覺 yerlerinde kedi ve k繹pek bulundurulmas覺na ilikin h羹kme ayk覺r覺 hareket edenlere, hayvan ba覺na 500 lira idari para cezas覺 kesilecek.

Yasayla, bir hayvan neslini yok edecek m羹dahalede bulunanlara hayvan ba覺na 10 bin lira olan idari para cezas覺 tutar覺 35 bin liraya y羹kseltilirken, t覺bbi ama癟lar d覺覺nda organ veya dokular覺n覺n t羹m羹 ya da bir b繹l羹m羹 癟覺kar覺l覺p al覺nmas覺 veya tahrip edilmesi; hayvan覺n覺n d覺 g繹r羹n羹羹n羹 deitirmeye y繹nelik veya dier tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin al覺nmas覺 ve t覺rnak ile dilerinin s繹k羹lmesine y繹nelik cerrahi m羹dahaleler; hayvana t覺bbi ama癟lar d覺覺nda, t羹r羹ne ve etolojik 繹zelliklerine ayk覺r覺 hale getirecek ekilde ve dozda hormon ve ila癟 vermek, 癟eitli maddelerle doping yapmak ile hayvanlar覺n t羹rlerine has davran覺 ve fiziki 繹zelliklerini yapay y繹ntemlerle deitirmek fiilleri i癟in idari para cezas覺 tutar覺 1200 liradan 4 bin 500 liraya 癟覺kar覺lacak.

Hayvan deneyleri konusunda kurallara uymayanlara hayvan ba覺na 1200 lira, yetkisi olmad覺覺 halde hayvan deneyi yapanlara ise hayvan ba覺na 4 bin 500 lira idari para cezas覺 繹ng繹r羹l羹yor.

Hayvan sat覺覺 s覺ras覺nda hayvanlar覺n sal覺klar覺n覺n iyi, bar覺nd覺r覺ld覺klar覺 yerin temiz ve sal覺k artlar覺na uygun olmas覺 zorunluluunu ihlal edenlere hayvan ba覺na 500, hayvanlar覺n ticari ama癟la film 癟ekimi ve reklam i癟in kullan覺lmas覺yla ilgili hususlar覺 ihlal edenlere ise 5 bin lira para cezas覺 verilecek.

Hayvanlar覺, doal kapasitesini veya g羹c羹n羹 aacak ekilde veya yaralanmas覺na, gereksiz ac覺 癟ekmesine, k繹t羹 al覺kanl覺klara 繹zendirilmesine neden olacak y繹ntemlerle eitenlere 5 bin 500 lira ceza kesilecek.

Kurban kesimi

Hayvanlar覺n kesimi s覺ras覺nda, uyulmas覺 gereken dini kurallar覺n gerektirdii 繹zel koullar dikkate al覺narak hayvan覺 korkutmadan, 羹rk羹tmeden, en az ac覺 verecek ekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usul羹ne uygun olarak bir anda yap覺lmas覺 zorunluluunu ihlal edenlere hayvan ba覺na 2 bin 100 lira, kurban kesimi s覺ras覺nda uyulmas覺 gereken hususlara ayk覺r覺 davrananlara hayvan ba覺na 5 bin 250 lira idari para cezas覺 uygulanacak.

“Kanuni istisnalar ile t覺bbi ve bilimsel gerek癟eler ve g覺da ama癟l覺 olmayan, insan ve 癟evre sal覺覺na y繹nelen 繹nlenemez tehditler bulunan acil durumlar d覺覺nda yavrulama, gebelik ve s羹t annelii d繹nemlerinde hayvanlar 繹ld羹r羹lemez.” h羹km羹ne ayk覺r覺 davrananlara hayvan ba覺na 2 bin 200 lira, ayk覺r覺 davran覺lar覺n iletmelerce g繹sterilmesi halinde ise hayvan ba覺na 5 bin 500 lira para cezas覺 kesilecek.

Hayvanlara kas覺tl覺 olarak k繹t羹 davranan, ac覺mas覺z ve zalimce ilem yapan, d繹ven, a癟 ve susuz b覺rakan, a覺r覺 soua ve s覺caa maruz b覺rakan, bak覺mlar覺n覺 ihmal eden, fiziksel ve psikolojik ac覺 癟ektiren, g羹c羹n羹 at覺覺 a癟覺k癟a g繹r羹len fiillere zorlayan, kesin olarak 繹ld羹羹 anla覺lmadan v羹cutlar覺na m羹dahalelerde bulunan, kesim i癟in yetitirilmi hayvanlar d覺覺ndaki hayvanlar覺 繹d羹l, ikramiye ya da prim olarak da覺tan, t覺bbi gerek癟eler hari癟 hayvanlara veya onlar覺n ana karn覺ndaki yavrular覺na veya havyar 羹retimi hari癟 yumurtalar覺na zarar verebilecek suni m羹dahaleler yapan, yabanc覺 maddeler veren, hayvanlar覺 hasta, gebelik s羹resinin 2/3’羹n羹 tamamlam覺 gebe ve yeni anneyken 癟al覺t覺ran, uygun olmayan koullarda bar覺nd覺ran, sal覺k nedenleriyle gerekli olmad覺k癟a bir hayvana zor kullanarak yem yediren, ac覺, 覺st覺rap veya zarar veren yiyeceklerle alkoll羹 i癟ki, sigara, uyuturucu gibi ba覺ml覺l覺k yapan yiyecek veya i癟ecekler verenlere 5 bin 500 lira para cezas覺 uygulanacak.

Kesim hayvanlar覺, avlanmas覺na ve 繹zel 羹retim 癟iftliklerinde kesim hayvan覺 olarak 羹retimine izin verilen av hayvanlar覺 ile ticarete konu yabani hayvanlar d覺覺ndaki hayvanlar覺 et ihtiyac覺 amac覺yla kesip veya 繹ld羹r羹p piyasaya s羹renlere ise 11 bin lira, ev hayvan覺n覺 terk edene ise hayvan ba覺na 2 bin lira idari para cezas覺 verilecek.

RTK takibi sonucunda hayvanlar覺n korunmas覺 ve refah覺 amac覺yla yayg覺n ve 繹rg羹n eitime y繹nelik programlar覺n yap覺lmas覺, radyo ve televizyon programlar覺nda bu konuya yer verilmesine ilikin esas覺 ihlal eden ulusal radyo ve televizyon kurum ve kurulular覺na ise maddenin ihlal edildii her ay i癟in 20 bin lira idari para cezas覺 uygulanacak.

Hayvanat bah癟elerine ilikin y羹k羹ml羹l羹klere ayk覺r覺 davrananlara hayvan ba覺na 2 bin 500 lira idari para cezas覺 kesilecek.

Kabahatlerin veteriner hekim, veteriner sal覺k teknisyeni, hayvan koruma g繹n羹ll羹s羹, hayvan koruma dernei 羹yeleri, hayvan koruma vakf覺 羹yeleri veya hayvanlara bakmak veya onlar覺 korumakla g繹revlendirilen kiiler taraf覺ndan ilenmesi durumunda verilecek ceza iki kat art覺r覺larak uygulanacak.

Kabahatlere konu olan ve el konulan kedi ve k繹peklerle Bakanl覺k癟a uygun g繹r羹len dier hayvanlar koruma alt覺na al覺narak bak覺mevi bulunan en yak覺n belediye taraf覺ndan hayvan bak覺mevine g繹t羹r羹lecek.

Bir ev hayvan覺n覺 veya evcil hayvan覺 kasten 繹ld羹ren kii, 6 aydan 4 y覺la kadar hapis cezas覺yla cezaland覺r覺lacak.

Hayvanlar覺 Koruma Kanunu ile T羹rk Ceza Kanunu’nda Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun ile yeni su癟 ve cezalar belirlenecek. Buna g繹re, nesli yok olma tehlikesi alt覺nda olan bir hayvan覺 繹ld羹ren kii 1 y覺ldan 5 y覺la kadar hapis, bir hayvan neslini yok eden kii ise 5 y覺ldan 10 y覺la kadar hapis cezas覺 ile cezaland覺r覺lacak.

Bir ev hayvan覺n覺 veya evcil hayvan覺 kasten 繹ld羹ren kii, 6 aydan 4 y覺la kadar hapis cezas覺 alacak.

Hayvanlara cinsel sald覺r覺da bulunan ve tecav羹z eden kiiye, 6 aydan 3 y覺la kadar hapis ve 100 g羹nden az olmamak 羹zere adli para cezas覺 uygulanacak.

Bir ev hayvan覺na veya evcil hayvana ikence eden veya ac覺mas覺z ve zalimce muamelede bulunan kii, 6 aydan 3 y覺la kadar hapis cezas覺 alacak.

Hayvanlar覺 d繹v羹t羹rene 2 y覺la kadar hapis

Hayvanlar覺 d繹v羹t羹ren kii, 3 aydan 2 y覺la kadar hapis veya adli para cezas覺 alacak; bu su癟 birden fazla hayvana kar覺 ayn覺 anda ilenirse verilecek ceza yar覺 oran覺nda art覺r覺lacak. Bu su癟 veteriner hekim, veteriner sal覺k teknisyeni, hayvan koruma g繹n羹ll羹s羹, hayvan koruma dernei 羹yeleri, hayvan koruma vakf覺 羹yeleri veya hayvanlara bakmak ya da onlar覺 korumakla g繹revlendirilen kiilerce ilenirse ceza yar覺 oran覺nda art覺r覺lacak.

Sahibi taraf覺ndan ilenen su癟lar da dahil olmak 羹zere, bu su癟lar覺n ilenmesi halinde soruturma yap覺lmas覺 Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺n覺n il veya il癟e m羹d羹rl羹kleri taraf覺ndan cumhuriyet basavc覺l覺覺na yaz覺l覺 bavuruda bulunulmas覺na balanacak. Bu bavuru muhakeme art覺 niteliinde olacak. Su癟羹st羹 halinde ise soruturma genel h羹k羹mlere g繹re yap覺lacak.

Belirtilen su癟lar覺n baka bir kii taraf覺ndan sahipli hayvana kar覺 ilenmesi halinde hayvan sahibinin ikayeti 羹zerine de soruturma yap覺lacak.

El konulan kedi ve k繹pekler ile Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺nca uygun g繹r羹len dier hayvanlar koruma alt覺na al覺narak bak覺mevi bulunan en yak覺n belediye taraf覺ndan hayvan bak覺mevine g繹t羹r羹lecek.

Rehabilite edilen hayvanlar, veri taban覺na kaydedilecek

Yasayla belediyelere hayvanlar覺n korunmas覺 ve bak覺m覺nda yeni sorumluluklar verilecek.

B羹y羹kehir belediyeleri, il belediyeleri ve n羹fusu 25 bini aan b羹y羹kehir il癟e belediyeleri ile dier belediyeler, sahipsiz veya g羹癟ten d羹m羹 ya da tehlike arz eden hayvanlar覺n korunmas覺 ve bak覺m覺n覺n yap覺lmas覺 ile rehabilitasyonunun salanmas覺 i癟in hayvan bak覺mevleri kuracak.

Bu hayvanlar, ilgili belediyeler taraf覺ndan hayvan bak覺mevine g繹t羹r羹lecek. Hayvan bak覺mevi kurma zorunluluu olmayan belediyeler ise sorumluluk alan覺ndaki bu hayvanlar覺 en yak覺n hayvan bak覺mevine g繹t羹recek.

Rehabilite edilen hayvanlar, Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺nca oluturulan veri taban覺na kaydedilecek.

Rehabilitasyon s羹reci tamamlanan hayvanlar覺n, bak覺mevine getiren belediye taraf覺ndan 繹ncelikle al覺nd覺klar覺 ortama b覺rak覺lmalar覺 esas olacak.

Rehabilite edilmemi sahipsiz k繹pekler, belediyelerce hayvan bak覺mevlerinde veya ge癟ici 羹nitelerde k覺s覺rlat覺r覺larak veri taban覺na kaydedilecek. Ge癟ici 羹nitelerde yap覺lan k覺s覺rlat覺rmalar sonras覺nda, k繹pekler al覺nd覺klar覺 ortama b覺rak覺lmadan 繹nce sal覺klar覺na kavumalar覺 i癟in gerekli tedbirler al覺nacak. Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺 da bu kapsamdaki k繹peklerin k覺s覺rlat覺r覺lmas覺na her t羹rl羹 yard覺mda bulunacak.

Kara ve su sirkleri ile yunus parklar覺 yasaklanacak

Kanunla hayvanlar覺n kullan覺ld覺覺 kara ve su sirkleri ile yunus parklar覺n覺n kurulmas覺 yasaklanacak. Mevcut iletmeler ise herhangi bir nedenle eksilen hayvan say覺s覺n覺 tamamlama ya da art覺rma, yeni ube a癟ma gibi yollarla kapasite art覺r覺m覺na gidemeyecek, 羹retim yapamayacak, Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺n覺n izni olmadan iletme hakk覺n覺 devredemeyecek. Mevcut iletmelere tasfiye i癟in 10 y覺l s羹re tan覺nacak.

Bu iletmelerin hayvanlar覺n etolojisine uygun olarak faaliyet g繹stermesini salayacak kriterler, kanun y羹r羹rl羹e girdii tarihten itibaren 6 ay i癟inde Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺nca 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenecek. Burada belirtilen yasaklara ayk覺r覺 davrananlara hayvan ba覺na 25 bin lira idari para cezas覺 verilecek.

Pitbull Terrier, Japanese Tosa t羹rlerinin sat覺覺n覺 yapanlara 11 bin lira ceza

Tehlike arz eden hayvanlar覺n belirlenmesine ilikin Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺nca yap覺lacak d羹zenleme y羹r羹rl羹e koyuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio t羹rlerini veya bunlar覺n melezlerini 羹reten, sahiplenen, sahiplendiren, bar覺nd覺ran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunlar覺n T羹rkiye’ye giriini, sat覺覺n覺 ve reklam覺n覺 yapana hayvan ba覺na 11 bin lira idari para cezas覺 verilecek. Ayr覺ca bu hayvanlara el konulacak ve bu hayvanlar belediyeler taraf覺ndan hayvan bak覺mevine g繹t羹r羹lecek.

Belirtilen hayvanlar覺 sahiplenmi olanlardan, bu madde h羹km羹 y羹r羹rl羹e girdii tarihten itibaren 6 ayl覺k s羹re i癟inde hayvanlar覺n覺 k覺s覺rlat覺ran ve buna dair belgeyle Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺na bavurarak veri taban覺na kay覺t ettirenler hakk覺nda idari yapt覺r覺m uygulanmayacak.

K覺s覺rlat覺rma ilemi i癟in daha 繹nce gebe kalm覺 hayvanlar覺n doum yapmas覺, yavrular覺n d繹rt ayl覺k olmas覺 beklenecek. Bu hayvanlar覺n 繹l羹m羹 halinde Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺nca bilgi verilecek ve kay覺ttan d羹羹r羹lecek.

K覺s覺rlat覺r覺lan ve kay覺t alt覺na al覺nan bu hayvanlar kay覺t belgesiz, a覺zl覺ks覺z ve tasmas覺z olarak dolat覺r覺lamayacak, halk覺n youn olarak bulunduu yerler ile 癟ocuk oyun alanlar覺 ve parklar覺na sokulamayacak. Ayk覺r覺 hareket edenlere, 11 bin lira idari para cezas覺 verilecek. Yasaklara ayk覺r覺l覺覺n tekrar覺 halinde, idari para cezas覺 ile birlikte hayvanlara el konulacak ve hayvan, konulabilecei bak覺mevi bulunan en yak覺n belediye taraf覺ndan hayvan bak覺mevine g繹t羹r羹lecek.

Bu madde kapsam覺nda hayvan sahibi olanlar, hayvanlar覺n覺 en yak覺n bak覺mevine b覺rakabilecek. Bu hayvanlar覺n sokaa terki halinde 30 bin lira idari para cezas覺 kesilecek.

Yerel y繹netimler taraf覺ndan kurulan hayvan bak覺mevleri, teslim edilen bu hayvanlar覺 kabul etmek zorunda olacak.

Hayvan bak覺mevlerinin en ge癟 kurulma tarihleri

B羹y羹kehir belediyeleri, il belediyeleri ve n羹fusu 75 bini aan belediyeler 31 Aral覺k 2022, dier belediyeler ise 31 Aral覺k 2024’e kadar hayvan bak覺mevlerini kuracak.

Belediyeler, 3 y覺l s羹reyle hayvan bak覺mevleri kurmak ve rehabilitasyon ilemlerini ger癟ekletirmek i癟in kesinlemi en son b羹t癟e gelirlerinin binde bei oran覺nda kaynak ay覺racak. Bu oran b羹y羹kehir belediyelerinde binde 羹癟 olarak uygulanacak.

Kedi ve k繹pek sahipleri, hayvanlar覺n覺 en ge癟 31 Aral覺k 2022’ye kadar dijital kimliklendirme y繹ntemleriyle kay覺t alt覺na ald覺rmak zorunda olacak.

Hayvanlar覺n korunmas覺 ve refah覺 i癟in yayg覺n ve 繹rg羹n eitime y繹nelik programlar覺n yap覺lmas覺, radyo ve televizyon programlar覺nda bu konuya yer verilmesi ama癟lan覺yor. Buna g繹re medya hizmet salay覺c覺lar覺 zorunlu yay覺nlar覺nda bu konuya da yer verecek.

TBMM Bakanvekili Haydar Akar, m羹zakerelerin tamamlanmas覺n覺n ard覺ndan 13 Temmuz Sal覺 g羹n羹 saat 15.00’te toplanmak 羹zere birleimi kapatt覺.

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir